Otevřené dopisy k revizi RVP ZV 

Dne 12. února 2021 po zveřejnění revize RVP odeslala řada fyziků ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Robertu Plagovi první otevřený dopis, který vyjadřoval jejich odborné zděšení.

V pondělí 8. března 2021 se představitelé Jednoty českých matematiků a fyziků spojili on-line s pracovníky MŠMT, aby projednali tzv. „Malou revizi“ Rámcového vzdělávacího plánu základního vzdělávání (RVP ZV) a především škrty ve fyzice.

Následně Jednota českých matematiků a fyziků odeslala ministrovi Plagovi druhý otevřený dopis, ve kterém reaguje na vzniklou situaci.


Připojujeme se ke všem, kteří oba dopisy podepsali:

Remote-LAB GymKT logo Vzdálená Internetová laboratoř
Remote-LAB GymKT

 


První dopis ministru Plagovi:

Vážený pan Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy


Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako fyzikové, přírodovědci a představitelé oborů a institucí, které fyziku jako jednu ze stále podstatných oblastí lidského poznání používají, aplikují, rozvíjejí, které vzdělávají její učitele a také s fyzikou různými cestami seznamují veřejnost: Aktuální revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (https://revize.edu.cz/) považujeme za nedomyšlenou, nekoncepční a v konkrétnostech škodlivou.

Připouštíme, že formulace RVP pro základní vzdělávání, tedy pro celou populaci, je velmi komplexní úloha. Tím více vidíme potřebu efektivní spolupráce a hledání přijatelných kompromisů mezi různými pohledy; jiné názory a představy mají jistě tzv. experti na vzdělávání a jiné názory a zkušenosti mají ti, kteří v dané oblasti žijí a prakticky působí, v našem případě učitelé i vědci. Proto se nebudeme vyjadřovat k jiné oblasti RVP než fyzika a hned potvrzujeme, že na ladění podoby vzdělávání včetně optimalizace vzdělávání v informatice jsme připraveni spolupracovat.

Dovolíme si jen dvě ilustrace mnoha nepřijatelných škrtů v dokumentu https://revize.edu.cz/files/rvp-zv-2021-s-vyznacenymi-zmenami.pdf : Škrtnutí Newtonových zákonů v učivu a ve výstupu F-9-2-05 „využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích“ interpretujeme jako rezignaci na racionální chápání běžných reálných dějů v našem světě a současně jako zahození stále užitečné součásti našeho civilizačního vědomí.

Škrtnutí F-9-4-03 „využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh“ vidíme opět jako rezignaci na konkrétní poučenou racionalitu v tématu mimořádně důležitém pro budoucnost naší civilizace.

Nebudeme se zde věnovat všem vadám předloženého RVP, ale jsme připraveni o nich diskutovat; to se týká i jiných oblastí, například je pozoruhodné, že z RVP zmizela slova „armáda“ a „NATO“. Seznámili jsme se i s dokumentem https://revize.edu.cz/vyjadreni-k-redukcim-v-rvp-zv. Zdůvodnění, že škrty ve fyzikální oblasti jsou zdůvodněny obtížností látky, ovšem i se znalostí reálného stavu ve školách nemůžeme přijmout.

Vážený pane ministře, se znalostí třetího Newtonova zákona jistě chápete, že v záležitosti předložené revize RVP nemůžeme mlčet.

S pozdravy podepsaní na různých místech České republiky, 11. února 2021:

 


Druhý dopis ministru Plagovi

Vážený pan Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Vážený pan Mgr. Jaromír Beran
stálý zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže


Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vás informovat o vývoji jednání o vyhlášených revizích RVP pro základní vzdělávání. Nám fyzikům, přírodovědcům a představitelům oborů a institucí, které fyziku jako jednu ze stále podstatných oblastí lidského poznání používají, aplikují, rozvíjejí, které vzdělávají její učitele a také s fyzikou různými cestami seznamují veřejnost, stále leží na srdci podoba, v jaké je představována ve školách pro celou populaci České republiky.

Velmi děkujeme panu Mgr. Beranovi a dalším pracovníkům MŠMT a dalších organizací za příležitost k diskusi na pracovní schůzce 8. 3. 2021. Pozitivním výsledkem schůzky je shoda na potřebě tzv. „velké revize RVP“ a počátek dohod o spolupráci, z naší strany je výchozí návrh přiložen jako příloha.

Bohužel jsme se vůbec neshodli v diskusi o osudu vyhlášené „malé reformy“.

Zde trvá naše stanovisko: Aktuální revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (https://revize.edu.cz/) považujeme za nedomyšlenou, nekoncepční a v konkrétnostech škodlivou. Nemůžeme přijmout její obhajobu slovy, že výuku vyškrtnutých témat nezakazuje a že je stejně dočasná – její "dočasná existence“ by negativně ovlivnila podmínky dalších kroků a navíc je vhodné si připomenout, jaké asociace indukuje slovo "dočasný“.

Revize zajímá i média a škrty šokují alespoň části veřejnosti.

Jako druhou přílohu přikládáme koláž z odpovědí a argumentů některých signatářů.

Nadále vidíme jako jediné přijatelné řešení odvolání vyhlášené revize.

Sice Vás k odvolání revize nemůžeme nutit a ani Vám radit, ale snad můžeme říci, co od „svého“ ministra očekáváme. Očekáváme tedy, že pragmaticky zvážíte, jestli je pro Vás i celou vzdělávací sféru výhodnější obhajovat onu nepovedenou revizi, nebo přiznat, že se to nepovedlo. Samozřejmě očekáváme, že se rozhodnete pro to druhé. Asi Vás napadne, že na nepovedenosti revize se projevil nedostatek kompetence jejích tvůrců a nedostatky procesu její přípravy. Očekáváme, že se postaráte o nápravu, na které jsme připraveni spolupracovat. Součástí nápravy by samozřejmě mělo být plynulé zavádění reformy vzdělávání v informatice bez ohrožování ostatních oblastí.

Ono tu totiž jde o hodně. Abstraktně o zachování civilizační kultury, konkrétně o konkurenceschopnost české populace v delší časové perspektivě, tedy o to, abychom si vedle schopnosti „montovat“ zachovali a rozvíjeli schopnost tvořit a nacházet nová řešení. Jde-li nám o to (což je mimochodem jistě cílem Strategie 30+ a jistě to bude cílem dalších strategií), pak je rozhodující dát slovo těm, kteří dnes úspěšně tvoří a nová řešení hledají a nalézají, tedy reprezentantům produktivní akademické i aplikační sféry.

Vrátíme-li se v úvahách do škol, pak účelnost a provázanost jednotlivých témat vidí ti, kdo dané kompetence sami ovládají a kteří je používají, což vedle tvůrčích akademických i průmyslových pracovníků jsou DOBŘÍ učitelé daného předmětu.

Rozhodně zde nemohou být vodítkem názory „celebrit“ s podtextem „Když to já nechápu, tak se tím žáci ve škole nemusí otravovat.“

Ostatně existují i ilustrace, že celebrita může obhajovat vědu, viz příspěvek Petera Gabriela při zahájení konference ICHEP2020, https://www.youtube.com/watch?v=3uxg4JnB8NM, interval 24:28–27:10; mluví přesně o tom, co stojí za naším dopisem.

S pozdravy podepsaní na různých místech České republiky, 12. března 2021: