UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Studium difrakčních jevů
(Difrakce na mřížce)

Pracovní úkol a postup měření

Pracovní úkol:

 1. Proměřte pomocí červeného laseru (λ = 650 nm) difrakční obrazec na mřížce. Získaný difrakční obrazec (závislost světelné intenzity na úhlu rozptýleného světla) vyneste do grafu.

 2. Kvalitativně porovnejte získaný difrakční obrazec s teorií a z poloh difrakčních maxim určete mřížkovou konstantu použité optické mřížky.

 3. Obdobně bodu 1 naměřte difrakci na stejné mřížce jen s použitím laseru modré (zelené) barvy. Získané difrakční obrazce vyneste do grafu a navzájem srovnejte i s obrazcem červeného laseru (opět diskutujte soulad s teorií).

 4. Z poloh difrakčních maxim difrakčního obrazce modrého (zeleného) laseru určete vlnové délky použitých laserů. Srovnejte získané hodnoty vlnových délek s odpovídajícími barvami ze světelného spektra.
Postup měření

 1. Spustíme vzdálený experiment DiANE. Počkáme až proběhne kalibrace aparatury (cca 15 s)

 2. Na webové kameře si můžeme prohlédnout difrakční obrazce optické mřížky pro jednotlivé barvy použitých laserů. Přepínání laserů provádíme vybíráním dané položky na ovládacím panelu experimentu (viz popis ovládacích prvků).

 3. Postupným proměřováním úseků difrakčního obrazce získáme celý difrakční obrazec pro červený laser.

 4. Naměřené hodnoty průběžně kontrolujeme v grafu a v případě potřeby měření zastavíme a spustíme znovu od začátku.

 5. Kompletní naměřený difrakční obrazec uložíme – při opětovném spuštění měření téže barvy laseru dojde k smazání dané série dat!

 6. Stejným způsobem postupujeme u modré a zelené barvy laseru.

 7. Po naměření potřebného počtu dat (a uložení všech souborů experimentálních hodnot!) vzdálenou úlohu ukončíme.

 8. Otevřeme zvolený soubor experimentálních dat v tabulkovém procesoru.

 9. Do grafu vyneseme závislost světelné intenzity (v relativních jednotkách) na úhlu rozptýleného světla (ve stupních).

 10. Zkontrolujte, zda maximul nultého řádu skutečně odpovídá úhlu 0°, jinak proveďte korekci případné systematické chyby.

 11. Určíme úhly, pod kterými nastávají maxima 1., 2. … řádu.

 12. Dle vzorce (3) určíme hodnotu odpovídající mřížkové konstanty použité mřížky (lze použít pro jednotlivé řády maxim a výslednou hodnotu určit jako průměrnou hodnotu).

 13. Obdobně postupujeme pro zbylé barvy laseru, jen s tím rozdílem, že již známe mřížkovou konstantu a z výrazu (3) získáváme vlnovou délku λ použitého laseru.