UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Zatěžovací charakteristika zdroje

Pracovní úkol a postup měření

Pracovní úkol:

 1. Proměřte závislost svorkového napětí US na odebíraném proudu I u dvou základních typů elektrochemických zdrojů (alkalická a zinko-chloridová baterie).

 2. Získané hodnoty závislostí vyneste do grafů US = US(I) a tvary obou charakteristik srovnejte s teorií.

 3. Určete základní parametry zkoumaných zdrojů (elektromotorické napětí Ue a vnitřní odpor Ri). Vzájemně je srovnejte a určete, jak souvisí s reálnými vlastnostmi zdrojů (tvrdostí zdrojů).

 4. Ze získaných parametrů obou zdrojů určete jednotlivé zkratové proudy a porovnejte je s hodnotami získanými prodloužením (extrapolací) lineárních regresí naměřených charakteristik.
Postup měření

 1. Spustíme vzdálený experiment ZACHaRIAS – Zatěžovací charakteristika zdroje.

 2. Zvolíme si typ proměřovaného zdroje. Uložíme hodnotu napětí naprázdno, která odpovídá elektromotorickému napětí zvoleného zdroje.

 3. Pomocí posuvníku (PC) či tlačítek + a (tablet) postupně zvyšujeme odebíraný proud ze zdroje.

 4. Pro jednotlivé hodnoty nastaveného proudu odečítáme hodnoty svorkového el. napětí, které ukládáme do připravené tabulky.

 5. Naměřené hodnoty průběžně kontrolujeme v grafu, v případě větších mezer mezi body měřené závislosti doměřujeme chybějící části.

 6. Po naměření potřebného počtu dat zvolíme další typ zdroje a měření opakujeme.

 7. Po proměření charakteristik všech zdrojů (a uložení všech souborů experimentálních hodnot!) snížíme odebíraný proud na nulu a vzdálený experiment opustíme.

 8. Otevřeme zvolený soubor experimentálních dat v tabulkovém procesoru (MS Excel, Oo Calc, Google Tabs, Kingsoft Spreadsheets…).

 9. Pro první zdroj vyneseme závislost svorkového napětí na odebíraném el. proudu do grafu. Zkontrolujeme tvar získané závislosti s předpokládaným tvarem.

 10. Rovnici získané závislosti nejlépe určíme pomocí regresní přímky (lineární regrese). Směrnice regresní přímky odpovídá vnitřnímu odporu zdroje – viz vzorec (5), absolutní člen získané lineární závislosti odpovídá elektromotorickému napětí.

 11. Obdobným způsobem určíme potřebné parametry pro druhý typ zdroje.

 12. Pomocí hodnot elektromotorického napětí a vnitřního odporu zdroje určíme velikost zkratového proudu obou zdrojů.

 13. Využijeme možnosti prodloužení regresní přímky do vyšších hodnot, než jsou naměřené maximální proudy. Tím můžeme (na základě změřených hodnot a předpokladu pokračující lineární závislosti) odhadnout hodnotu zkratového proudu - průsečík s proudovou (vodorovnou) osou.

 14. Vzájemně srovnáme základní parametry zkoumaných zdrojů (elektromotorické napětí, vnitřní odpor a zktratový proud) a srovnáme je i s reálnými vlastnostmi zdrojů.