UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Teplotní závislost odporu kovu a polovodiče

Aparatura

Princip měření

aparatura - Remote-LAB GymKT - VILI

Princip následujícího měření je založen na postupném chlazení a ohřívání dvojice prvků. Prvním je platinové odporové čidlo, jehož odpor s teplotou lineárně vzrůstá. Druhým prvkem je termistor, tedy polovodičová součástka, jejíž odpor s teplotou exponenciálně klesá. Změnu teploty obou prvků zajišťuje tzv. Peltierům článek, jehož jedna strana se průchodem proudu vždy ochlazuje a druhá ohřívá. Díky tomu můžeme změnou velikosti a směru proudu dosahovat různých teplot. V našem pokusu dosahujeme přibližného rozmezí teplot –5 °C až 65 °C (dle podmínek v laboratoři). Obrázek vpravo zachycuje pohled na experimentální zařízení s připojeným teploměrem.

Obě čidla jsou zvolena tak, aby při pokojové teplotě měla přibližně stejný odpor (cca 1 kΩ). Odpory obou součástek jsou měřeny připojenými ohmmetry a zobrazovány přímo v panelu vzdálené úlohy na webové stránce experimentu. Teplota obou čidel je měřena digitálním teploměrem a je zobrazována na displeji teploměru, který společně s celou úlohou sleduje uživatel pomocí webové kamery.

řídicí panel - Remote-LAB GymKT - VILI

Měření provádíme tak, že vždy nastavíme teplotu Peltierova článku (k dispozici je 12 připravených hodnot). Po stabilizaci teploty a hodnot odporů prvků odečteme skutečnou hodnotu teploty z webové kamery do formuláře daného měření a odešle do tabulky - viz obrázek vlevo. Hodnoty z tabulky lze přímo na webové stránce zobrazit v orientačním grafu nebo stáhnout do svého počítače, kde je lze nadále zpracovat. Zvolený formát souborů je CSV* - soubor lze jednoduše načíst v MS Excel či OO Calc. Ve zvoleném tabulkovém kalkulátoru pak lze data dle potřeb zpracovávat a získané výsledky dále prezentovat.

* CSV soubor je klasický textový soubor, ve kterém jsou sloupce dat odděleny středníkem.

Video tutorial

PRO ZOBRAZENÍ VÝKLADU A VYSVĚTLIVEK ZAPNĚTE VE VIDEU TITULKY!