RSS  e-mail  sitemap

Vzdálená internetová laboratoř

logo gymkt

Fyzikální pokusy řízené přes Internet

Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

úvod experimenty o laboratoři kontakt odkazy

Teplotní závislost odporu kovu a polovodiče

Teorie

Dále popis aparatury

Elektrický odpor kovů

V případě kovových materiálů je vliv struktury a teploty dán Mathiessenovým pravidlem, podle něhož můžeme rezistivitu rozdělit na dvě složky:

ρ = ρS + ρT

kde ρS je složka závislá pouze na struktuře a souvisí se složením kovu, jeho zpracováním a technologii a nezávisí na teplotě. Naopak složka ρT je složka závislá pouze na teplotě. U slitin má strukturní složka zpravidla větší vliv než u čistých kovů, proto většina slitin vykazuje menší závislost změny odporu na teplotě než čisté kovy.

S rostoucí teplotou se v kovech zvětšuje amplituda tepelného pohybu atomů, zkracuje střední doba mezi srážkami elektronů s tepelnými kmity mřížky, a tím dochází k růstu měrného odporu s teplotou. Jelikož v rozsahu měřených teplot platí že R = ρ.L/S, kde délka vodiče L i plocha průřezu S jsou konstantní, můžeme růst elektrického odporu vyjádřit zjednodušeným vztahem:


R = R0.[1 + α.(t – t0)] (1)

graf odpor

kde R je odpor při teplotě t a R0 je odpor při teplotě t0. Ze vztahu (1) pak můžeme vyjádřit výraz pro získání teplotního součinitele elektrického odporu α:


α =  R – R0 (2)

R0.(t – t0)

 

t  [°C]  – teplota na konci měření
t0  [°C]  – teplota na počátku měření
R  [Ω]  – odpor při teplotě t
R0  [Ω]  – odpor při teplotě t0

 

V tabulkách je uváděn teplotní součinitel měrného odporu α zjištěný při teplotě t0 = 20 °C.

Elektrický odpor polovodičů

U polovodičových materiálů se podobně jako u kovových využívá teplotní závislosti odporu na teplotě. Na rozdíl od kovů je ale princip vodivosti polovodičů odlišný. Při teplotě absolutní nuly jsou všechny elektrony pevně vázány ke svým jádrům a materiál nemůže vést proud. Elektronům je třeba dodat určitou energii k tomu, aby „přeskočily” přes tzv. zakázaný pás do pásu vodivostního a mohly se účastnit vedení proudu. S rostoucí teplotou tedy bude koncentrace nosičů náboje růst a elektrický odpor materiálu se bude snižovat. Zatímco se tento jev snažíme u klasických polovodičových součástek potlačit, u termistorů se ho naopak snažíme vhodnou technologií a složením zvýraznit.

graf-polovodič

NTC termistory, jako reprezentanti polovodičů, jsou součástky se záporným teplotním součinitelem odporu a připravují se z polovodivých materiálů, nejčastěji na bázi oxidů niklu, manganu, kobaltu, železa a titanu. Pro teplotní závislost odporu NTC termistoru se užívá v technické praxi výrazu:


R = R0.e
[β.(  1   –   1  )] (3)


T0 T
 

T  [K]  – termodynamická teplota na konci měření
T0  [K]  – termodynamická teplota na počátku měření
R  [Ω]  – odpor při termodynamické teplotě T
R0  [Ω]  – odpor při termodynamické teplotě T0

 

Součinitel β souvisí s aktivační energií nosičů náboje ΔE, která je významně ovlivněna složením polovodiče a technologií přípravy termistoru. Pro výpočet koeficientu β můžeme použít naměřené hodnoty odporů termistoru:

β =  ln( R ) (4)

R0

 1   –   1 


T T0

Vztah mezi aktivační energií ΔE a vypočítaným součinitelem β se dá s dostatečnou přesností vyjádřit jako:

ΔE = β.k (5)

(Boltzmannova konstanta k = 1,38.10-23 J·K-1)

Dále popis aparatury

  nahoru
Free counters!
© 2011-18 by N.P.C.