UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

Voltampérová charakteristika LED
(přibližné určení Planckovy konstanty)

Aparatura

Princip měření

Princip měření této úlohy je založen na standardním postupu proměřování V-A charakteristiky obecného elektronického prvku. Pomocí proměnného zdroje měníme napětí na měřeném prvku (zde LED) a na ampérmetru, který je zapojen v obvodu odečítáme velikost příslušného elektrického proudu. V případě proměřování diod v propustném směru je ještě do obvodu ještě zařazen ochranný rezistor, který zabrání prudkému nárůstu proudu a následnému zničení diody po překročení prahového napětí. Principiální schéma elektrického obvodu je znázorněn na obrázku č. 1.

schema zapojeni V-A charakteristiky

Obr. 1 – Schéma zapojení experimentu pro měření V-A charakteristiky LED

V případě našeho vzdáleného experimentu CecIL vycházíme ze stejného schéma, jen regulovaný zdroj a měřicí přístroje nahrazuje měřicí USB karta K8055. Digitálně-analogový výstup je proudově posílen a slouží jako regulovaný zdroj s maximálním napětím cca 5 V. Dvojice analogově-digitálních vstupů slouží jako dvojice voltmetrů. Jeden měří napětí na proměřované LED, druhý měří napětí na předřadném (ochranném) rezistoru. Ze znalosti napětí na lineárním prvku (rezistoru) lze pomocí Ohmova zákona určit proud protékající přes rezistor. Ten je díky sériovému zapojení (viz schéma – obr. 1) stejný jako proud v celém obvodu, tedy i proud přes LED. Pět digitálních výstupů karty K8055 pak slouží pro volbu jedné z pěti LED, které lze proměřovat. Vliv procházejícího proudu (např. rozsvícení LED, či míru jejího svitu) lze pozorovat pomocí připojené webové kamery.

pohled na ulohu CECIL
panel ulohy CECIL

Obě hodnoty, tedy napětí ULED a proud ILED, jsou načítány a zobrazovány na ovládacím panelu ve webovém prohlížeči na straně klienta. Takto naměřené hodnoty lze ukládat do tabulky (souboru) a průběžně zobrazovat do grafu. Průběžné zobrazení hodnot v grafu přímo na měřicím panelu úlohy slouží především pro orientační kontrolu správnosti naměřených dat, či pro nalezení míst charakteristiky, kde je třeba doměřit potřebná data. Pro kompletní zpracování dle zadaného pracovního úkolu, lze data uložit na svůj PC a tam zpracovat v libovolném tabulkovém kalkulátoru.Video tutorial

PRO ZOBRAZENÍ VÝKLADU A VYSVĚTLIVEK ZAPNĚTE VE VIDEU TITULKY!