UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!
MENU

K8055-M.A.R.I.E.
(Management Application for Remote Internet Experiments)

K8055-MARIE (ver. 2.xx) – Nápověda

Aplikace K8055-MARIE je připravována pro vzdálené řízení fyzikálních pokusů připojených k desce K8055, nejde tedy jen o aplikaci, která pouze „přeposílá“ příkazy z webu, ale obsahuje i určité filtry pro omezení některých zaslaných hodnot, tak aby např. nedošlo k náhodnému poškození ovládané aparatury. V následujících odstavcích si projdeme jednotlivá nastavení aplikace K8055-MARIE.

 

Karta: USB Communication

Na této kartě je možné si vybrat připojené desky K8055 (adresa 0-3), které chceme vzdáleně ovládat. Aplikace může ovládat až 4 desky. USB desky K8055, které jsou k PC připojeny, ale nejsou v této aplikaci vybrány (zaškrtávací pole), nejsou aplikací nijak blokovány a mohou být užity pro jiné účely/aplikace.

karta USB Communication
Obr. 1 – Karta USB Communication

Karta: Remote Server

Záložka Remote Server nastavuje komunikaci mezi aplikací K8055-MARIE a webovou stránkou, ze které chceme připojenou desku K8055 vzdáleně řídit. Hodnota Host PORT udává komunikační port, po kterém komunikace probíhá. Parametr Allow-Origin stanoví platnou URL, ze které mohou přicházet řídicí příkazy. Pokud se tato URL neshoduje, není příkaz akceptován. Hodnota * udává, že jsou povoleny jakékoliv weby.

karta Remote Server
Obr. 2 – karta Remote Server
Command TimeOUT - update ver. 1.15

Od verze 1.15 je v aplikaci přidána funkce TimeOUT. Funkce umožňnuje nastavit délku platnosti vzdáleně zaslaného příkazu. Po uplynutí zadaného časového úseku (0-600 s) od posledního přijatého příkazu je deska K8055 přepnuta do zadaného stavu. Na panelu TimeOUT lze nastavit hodnoty analogových a digitálních výstupů, které se nastaví po uplynutí času TimeOUT. Funkce TimeOUT funguje jen na vzdálené příkazy přijaté z webových stránek (Na ručně zadané příkazy z karty Manual Output Control funkci TimeOUT aplikovat nelze).


Karta: K8055 Configuration

Od verze 2.00 je karta Configuration rozdělena do podkaret Device 0Device 3. Každá z těchto podkaret je platná pro kartu K8055 dané adresy a má následující části:

Záložka: A-IN (analog input)

Karta analogových vstupů. Volbami Disable Read Analog Channel lze zcela zakázat vzdálené čtení příslušného analogového kanálu.

volba A-IN na kartě K8055 Configuration
Obr. 3 – volba A-IN na kartě K8055 Configuration

 

Záložka: A-OUT (analog output)

Na každý výstupní analogový kanál lze aplikovat jeden ze tří filtrů. V každém filtru lze nastavit interval hodnot (od 0 do 255), které nebudou na výstup nastaveny. Kupř. Hrozí-li poškození experimentu připojenému na analogový výstup napětím vyšším než odpovídá hodnotě 155, nastavíme filtr na hodnoty 155-255. Jakákoliv hodnota vyšší než 154 nebude na kartu odeslána. Díky trojici filtrů lze povolené a zakázané hodnoty různě nastavit (např. povoleno 0-50 a zároveň 130-240 apod.)

volba A-OUT na kartě K8055 Configuration
Obr. 4 – volba A-OUT na kartě K8055 Configuration

 

Záložka: D-IN (digital input)

Obdobně analogovým vstupům lze zakázat i některý z pětice digitálních vstupů. K tomuto účelu slouží zaškrtávací pole Disable Read Digital Channel.

volba D-IN na kartě K8055 Configuration
Obr. 5 – volba D-IN na kartě K8055 Configuration

 

Záložka: D-OUT (digital output)

Obdobně analogovým výstupům i na digitální výstup lze aplikovat výstupní filtry. Na této kartě lze nastavit až osm intervalů zakázaných hodnot. To opět umožňuje omezit výstupní hodnoty zaslané na výstup desky K8055, které mohou vzniknout chybou či úmyslem na straně řídicí webové stránky.

volba D-OUT na kartě K8055 Configuration
Obr. 6 – volba D-OUT na kartě K8055 Configuration

 

Záložka: Manual Output Control

Aplikace K8055-MARIE umožňuje i přímé řízení výstupů desky K8055. K tomu slouží jednotlivé prvky na kartě Manual Output Control. Lze to využít pro různé nastavení či manuální úpravy připojených experimentů.

karta Manual Output Control
Obr. 7 – karta Manual Output Control

 


Karta: Protocol

Stav aplikace K8055-MARIE, zejména všechny vzdálené příkazy zaslané řídicí webovou stránkou jsou zaznamenány do protokolu. To lze využít při hledání problémů komunikace, či správnosti zaslaných příkazů ze strany klienta.

karta Protocol
Obr. 8 – karta Protocol